RODO

Informacja dla klientów i kontrahentów dotycząca przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Asbau, 63-900 Rawicz, ul. Wiatraczna 36A.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Asbau, 63-900 Rawicz, ul. Wiatraczna 36A lub e-mail: mail.png

2) Administrator wyznaczył osobę pełniącą nadzór nad ochroną danych osobowych, z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Asbau, 63-900 Rawicz, ul. Wiatraczna 36A lub e-mail: mail.png

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO tj.:
• osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów,
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy, a dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia naszej współpracy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy.

5) Osoby, których dane osobowe dotyczą mają prawo do:
• żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
• żądania od administratora sprostowania danych osobowych,
• żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• żądania od administratora usunięcia danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.